Placení místních poplatků na r. 2018

07.01.2018 21:21

POPLATEK ZA ODPADY

V roce 2018 činí základní sazba poplatku za svoz odpadu 500 Kč na jednu osobu trvale bydlící v obci Vinary a 500 Kč za stavbu, ve které není hlášena k pobytu žádná osoba.

Snížená sazba poplatku činí 250 Kč a platí pro:

· nezaopatřené dítě, které v r. 2018 nedovrší 15 let,

· nezaopatřené dítě, které se nepřetržitě připravuje na výkon budoucího povolání (je třeba doložit potvrzením ze školy), a v r. 2018 nedovrší 26 let, a

· poplatníka, který v r. 2018 dovrší věku 75 a více let.

Poplatek je splatný jednorázově do 31. března 2018 nebo ve dvou stejných splátkách (do 31. 3. 2018 a 30. 9. 2018). Uhradit ho můžete na OÚ v úředních hodinách (úterý 17-19) nebo bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny č. 1145306339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.

Více viz. Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek ze psa platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na územním obvodu obce Vinary. Sazba poplatku činí 80 Kč za jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba poplatku 120 Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2018, uhradit ho můžete na OÚ v úředních hodinách (úterý 17-19) nebo bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny č. 1145306339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.

Více viz. Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.

 

Děkujeme za včasné uhrazení místních poplatků.

Zpět