Poplatky za odpady a ze psů na rok 2013

08.01.2013 15:20

POPLATEK ZA ODPADY

Základní sazba poplatku za svoz odpadu činí v roce 2013 500,- Kč na jednu osobu trvale bydlící v obci Vinary a 500,- Kč na jeden rekreační objekt. Nově byly zavedeny úlevy ve výši 250,- Kč a osvobození od placení poplatku (viz. obecně závazná vyhláška č. 4/2012). Poplatek je splatný jednorázově do 31. března 2013 nebo ve dvou stejných splátkách (do 31. 3. 2013 a 30. 9. 2013). Uhradit ho můžete v úředních hodinách (úterý 17-19) na OÚ nebo bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny č. 1145306339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.

 

POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek ze psa platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na územním obvodu obce Vinary. Sazba poplatku činí 80,- Kč za jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba poplatku 120,- Kč. Splatnost poplatku je nejpozději do konce února 2013, forma úhrady viz. poplatek za odpady.

Zpět