Sdělení Pardubického kraje k nakládání s odpady

26.03.2020 17:00

Krajský úřad Pardubického kraje vydal sdělení upřesňující způsob nakládání s komunálními odpady v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR z důvodu jeho možné kontaminace SARS-CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19.

Osobní ochranné pomůcky 

Pracovníci, kteří nakládají s odpady, musí být dle stanoviska národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 vybaveni: 

  • ochrannými brýlemi chránícími oči před kontaminací tekutými odpady, aerosolem atpd.
  • obličejovou rouškou
  • vhodným pracovním oděvem chránící tělo před kontaktem s odpady
  • vhodnými pevnými nepropustnými rukavicemi chránícími ruce před kontaktem s odpady a poraněním. 

Předpokládá se, že s kontaminovaným odpadem a potencionálně kontaminovaným odpadem z karantény osob bude nakládáno takto: 

Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad, bez nutnosti další manipulace s odpadem. Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě bude uložen v plastovém pytli na odpady s minimální tloušťkou 0,2 mm, po jeho naplnění bude pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem (v případě tenčího materiálu je třeba takové obaly zdvojnásobit). 

Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz a jeho konečné odstranění je v kompetenci obce, po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (místně příslušnou hygienickou stanicí) a mělo by vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování nebezpečných odpadů. 

Dle sdělení Ing. Bc. Jana Maršáka, Ph.D. vedoucího oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí je možno s takto ošetřeným směsným komunálním odpadem nakládat způsobem v místě obvyklým (včetně případného uložení na skládku) ovšem tak, aby nedošlo k porušení obalu. V případě zvýšeného výskytu kontaminovaného odpadu v dané lokalitě je možno přijmout další opatření (upřesnění místa ukládání odpadu, jeho oddělený sběr a svoz apod.). 

Oddělené složky komunálního odpadu (plast, sklo) je pak vhodné ponechat po dobu 48-72 hodin před dalším nakládáním v klidu tak, aby se zamezilo možné následující kontaminaci SARS-CoV-2 u obsluhy zařízení (např. třídící linky).

Zpět