Splatnost poplatku za odpady

02.03.2019 13:21

Poplatek za provoz systému shromaďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 je třeba uhradit do 31. 3. 2019.

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě, případě převodem na účet obce č. 1145306339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

Poplatek pro tento rok činí 500 Kč, děti, studenti (doložit potvrzením školy) do 26 let a důchodci nad 75 let platí 250 Kč. Za objekt, ve kterém není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba, se platí 500 Kč. 

Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.

Zpět