Úhrada místních poplatků

28.03.2020 16:59

Obecní úřad Vinary jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – tzv. poplatek za odpady, a jako správce místního poplatku ze psů, vzhledem k mimořádným opatřením zaváděným v době nouzového stavu, informuje občany, že nezaplacení uvedených místních poplatků do 30. 6. 2020 nebude sankcionováno navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

Uvedené místní poplatky je tedy možné uhradit bez sankce až do 30. 6. 2020.

Poplatky můžete hradit bezhotovostně převodem na účet obce číslo 1145306339/0800, variabilním symbolem je číslo Vašeho domu, příp. po ukončení mimořádných opatření v hotovosti na obecním úřadě.

Pavlína Šrůtová, starostka obce

 

Zpět