Výše a splatnost poplatků na rok 2014

21.01.2014 15:35

POPLATEK ZA ODPADY

V roce 2014 činí základní sazba poplatku za svoz odpadu 500,- Kč na jednu osobu trvale bydlící v obci Vinary a 500,- Kč na jeden rekreační objekt. Snížená sazba poplatku činí 250,- Kč (viz. obecně závazná vyhláška č. 4/2012).

Poplatek je splatný jednorázově do 31. března 2014 nebo ve dvou stejných splátkách (do 31. 3. 2014 a 30. 9. 2014). Uhradit ho můžete v úředních hodinách (úterý 17-19) na OÚ nebo bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny č. 1145306339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.

 

POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek ze psa platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na územním obvodu obce Vinary. Sazba poplatku činí 80,- Kč za jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba poplatku 120,- Kč.

Splatnost poplatku je nejpozději do 28. února 2014, forma úhrady viz. poplatek za odpady.

Zpět