Základní informace

Povinně zveřejňované informace o obci Vinary

dle vyhlášky 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

1.

Název

Obec Vinary

2.

Důvod a způsob založení

Obec Vinary jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3.

Organizační struktura

Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce – 5 členů

Kontrolní výbor – 3 členové

Finanční výbor – 3 členové

Sbor pro občanské záležitosti – 3 členové

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní údaje obce

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad obce Vinary

Vinary 67

538 63 Chroustovice

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad obce Vinary

Vinary 67

538 63 Chroustovice

4.3

Úřední hodiny

Úterý 17.00 – 19.00

4.4

Telefonní čísla

Obecní úřad:       +420 468 674 261

Starostka:           +420 773 232 555

Místostarostka:    +420 604 677 993

4.5

Adresa internetové stránky

www.obecvinary.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad obce Vinary

Vinary 67

538 63 Chroustovice

4.7

Elektronická adresa podatelny

obec.vinary@tiscali.cz

4.8

Datová schránka

p5ma5ma

5.

Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s. - Chrudim, číslo účtu: 1145306339/0800

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně OÚ v úředních hodinách.

6.

00271144

7.

DIČ

Obec nemá DIČ

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce

Rozpočtový výhled obce

Progam rozvoje obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2

Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2020

rozpočtová opatření č. 1-6/2019

9.

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu OÚ (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na OÚ obce v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu OÚ (viz bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16

Odvolání

(1)    Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2)    Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3)    Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4)    Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1)    Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a)    který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b)   kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c)    kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d)   který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2)    Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3)    Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a)    doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písmeno c) nebo § 17 odst. 3,

b)   uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4)    O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5)    Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6)    Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a)    postup povinného subjektu potvrdí,

b)   povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c)    usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7)    Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a)    výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b)   výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c)    povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8)    Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9)    Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10)  Je-li poskytnuta informace podle odst. 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12.

Formuláře

Formuláře, se kterými se lze obracet na obec, lze získat na obecním úřadě v úředních hodinách a zde.

13.

Popisy postupů – návody na řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14.

Předpisy

 

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné např. na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/https://portal.gov.cz/app/zakony/ aj.

14.2

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz: https://www.obecvinary.cz/obecni-urad/vyhlasky/.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nebyl vypracován.

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 

16.

Licenční smlouvy

 

16.1

Vzory licenčních smluv

Obec vzory licenčních smluv nedisponuje.

16.2

Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona za rok 2019

 

 

místní části: Vinary

katastrální území: Vinary u Vysokého Mýta

kód obce:  572 489 

obec s rozšířenou působností:  Vysoké Mýto    

okres:  Ústí nad Orlicí

kraj:  Pardubický                  

 

Popis obecního úřadu

Jméno a příjmení Funkce  Telefon 
Ing. Pavlína Šrůtová starostka

469 674 261

773 232 555

Ing. Radka Peterková místostarostka

469 674 261

604 677 993

Jana Havlíčková účetní 469 674 261