Třídění odpadů

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a o znění některých dalších zákonů má každý povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadů musí být zajištěno přednostní využití před jejich odstraněním.

Přednostním využitím odpadů se rozumí například:

 • recyklace – papír, sklo, plasty, kovy atd.
 • kompostování – biologicky rozložitelný odpad (tj. jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu, např. potraviny, odpad ze zeleně, listí, zbytky ovoce a zeleniny)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak nakládat s odpady v naší obci - praktický přehled

 

SBĚR SKLA

Na třídění skla jsou k dispozici 2 kontejnery umístěné za hasičskou zbrojnicí. Jeden je označen sklo bílé (čiré) a druhý sklo barevné – takže ho prosím takto třiďte!

Do těchto sběrných nádob můžete uložit:

 • skleněné lahve od nápojů (bez uzávěrů)
 • skleněné nádoby
 • skleněné střepy i z tabulového skla

Prosím nevhazujte:

 • keramiku, porcelán
 • autosklo
 • drátěné sklo
 • zrcadla
 • televizní obrazovky
SBĚR PLASTŮ

Do žlutých kontejnerů, umístěných za hasičskou zbrojnicí, můžete uložit:

 • PET lahve od nápojů (jako celek s víčky) – nezapomeňte je sešlápnout
 • kelímky od jogurtů (vymyté)
 • sáčky a fólie
 • výrobky a obaly z plastů
 • polystyrén
 • krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod. (vymyté a stlačené)

Prosím nevhazujte

 • novodurové trubky
 • obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

- je třeba odděleně shromažďovat a odevzdávat ho při pravidelném mobilním svozu nebezpečného odpadu 2x do roka. Datum, čas a místo přistavení sběrného vozidla je předem oznámeno hlášením v místním rozhlase, vyvěšením na úřední desce i elektronické.

Objemný odpad – to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.:

 • starý nábytek, koberce, linolea,
 • umyvadla, toalety,
 • kuchyňské linky,
 • drobný stavební odpad,
 • objemný plastový odpad i větší množství plastových víček (dejte prosím do pytle) atd.

Nebezpečný odpad – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vhazovat do popelnice, jsou to např.:

 • léky,
 • zářivky, výbojky,
 • olověné akumulátory,
 • barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné,
 • ředidla a nádoby od nich,
 • obaly od kyselin, jedy, olejové filtry,
 • pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, odpady rtuti,
 • galvanické články (baterky).

S nebezpečným odpadem nejsou sbírány pneumatiky, protože jsou zvlášť zpoplatněny. Odevzdávejte je prosím v pneuservisech.

ELEKTROZAŘÍZENÍ

- sběr v rámci nebezpečného odpadu, např.:

 • televizory, PC monitory,
 • ledničky, mrazničky, vysavače,
 • videa, DVD, fotoaparáty,
 • el. hračky

Pozor: ledničky, mrazničky, televizory je třeba odevzdat kompletní.

SUCHÉ ČLÁNKY (monočlánky)

- odevzdávejte do sběrné nádoby umístěné v budově OÚ.

SBĚR ŽELEZA A NEŽELEZNÝCH KOVŮ, SBĚR PAPÍRU

- drobný železný odpad je možné uložit do popelnice za zvoničkou, papír na obecním úřadě.

- sběr papíru a kovů je zajištěn prostřednictvím SDH. Datum a čas svozu bude vyhlášen místním rozhlasem a vyvěšen na úřední desce OÚ i elektronické.

OSTATNÍ (KOMUNÁLNÍ) ODPAD

- odpady, které Vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.:

 • znečištěné (mastné) obaly od potravin,
 • voskovaný papír, textil, porcelán,
 • smetí, popel, saze apod.

V obci je zaveden odvoz komunálního odpadu pomocí popelnic. Svoz je čtrnáctidenní, probíhá vždy ve středu v lichých týdnech (termíny naleznete na hlavní straně vpravo v sekci SVOZ ODPADU).

Pokud nebudete respektovat to, co do konkrétní popelnice patří, popelnice Vám nebude vyvezena!

           

Obecní úřad Vinary upozorňuje na zákaz vyvážení veškerého odpadu ve vsi i do okolní volné přírody, včetně prostoru bývalého pálení čarodějnic.

Je zakázáno odkládání veškerého odpadu mimo nádoby určené ke sběru odpadů (kontejnery), toto platí zejména u nádob na tříděné odpady (plasty, sklo, kovy) i v případě, že jsou nádoby plné. Tyto odpady je třeba shromažďovat doma do doby, než budou příslušné nádoby vyprázdněny. Nebezpečné a velkoobjemové odpady je třeba shromažďovat doma do doby mobilního sběru těchto odpadů. Žádáme o dodržování třídění plastů a skla a ukládání do příslušných kontejnerů.

 

Obec má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM a ASEKOL, za třídění odpadů jsou v závislosti na svezeném množství a hustotě sítě jednotlivých komodit vypláceny odměny. Je tedy na občanech naší obce, aby třídění odpadů věnovali pozornost a tím přispěli k ochraně životního prostředí a šetřily tak i náklady vynaložené na odpadové hospodářství.