Třídění odpadů

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a o znění některých dalších zákonů má každý povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadů musí být zajištěno přednostní využití před jejich odstraněním.

Přednostním využitím odpadů se rozumí například:

 • recyklace – papír, sklo, plasty, kovy atd.
 • kompostování – biologicky rozložitelný odpad (tj. jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu, např. potraviny, odpad ze zeleně, listí, zbytky ovoce a zeleniny)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak nakládat s odpady v naší obci - praktický přehled

 

SBĚR SKLA

Na třídění skla jsou k dispozici 2 kontejnery umístěné za hasičskou zbrojnicí. Jeden je označen sklo bílé (čiré) a druhý sklo barevné – takže ho prosím takto třiďte!

Do těchto sběrných nádob můžete uložit:

 • skleněné lahve od nápojů (bez uzávěrů)
 • skleněné nádoby
 • skleněné střepy i z tabulového skla

Prosím nevhazujte:

 • keramiku, porcelán
 • autosklo
 • drátěné sklo
 • zrcadla
 • televizní obrazovky
 
SBĚR PLASTŮ

Do žlutých kontejnerů, umístěných za hasičskou zbrojnicí, můžete uložit:

 • PET lahve od nápojů (jako celek s víčky) – nezapomeňte je sešlápnout
 • kelímky od jogurtů (vymyté)
 • sáčky a fólie
 • výrobky a obaly z plastů
 • polystyrén
 • krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod. (vymyté a stlačené)

Prosím nevhazujte

 • novodurové trubky
 • obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
 
NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

- je třeba odděleně shromažďovat a odevzdávat ho při pravidelném mobilním svozu nebezpečného odpadu 2x do roka. Datum, čas a místo přistavení sběrného vozidla je předem oznámeno hlášením v místním rozhlase, vyvěšením na úřední desce i elektronické.

Objemný odpad – to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.:

 • starý nábytek, koberce, linolea,
 • umyvadla, toalety,
 • kuchyňské linky,
 • drobný stavební odpad,
 • objemný plastový odpad i větší množství plastových víček (dejte prosím do pytle) atd.

Nebezpečný odpad – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vhazovat do popelnice, jsou to např.:

 • léky,
 • zářivky, výbojky,
 • olověné akumulátory,
 • barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné,
 • ředidla a nádoby od nich,
 • obaly od kyselin, jedy, olejové filtry,
 • pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, odpady rtuti,
 • galvanické články (baterky).

S nebezpečným odpadem nejsou sbírány pneumatiky, protože jsou zvlášť zpoplatněny. Odevzdávejte je prosím v pneuservisech.

 

ELEKTROZAŘÍZENÍ

- sběr v rámci nebezpečného odpadu, např.:

 • televizory, PC monitory,
 • ledničky, mrazničky, vysavače,
 • videa, DVD, fotoaparáty,
 • el. hračky

Pozor: ledničky, mrazničky, televizory je třeba odevzdat kompletní.

 

SUCHÉ ČLÁNKY (monočlánky)

- odevzdávejte do sběrné nádoby umístěné v budově OÚ.

 

SBĚR ŽELEZA A NEŽELEZNÝCH KOVŮ, SBĚR PAPÍRU

- drobný železný odpad je možné uložit do popelnice za zvoničkou

- svázané balíky papíru lze uložit do kontejneru za zvoničkou nebo donést na obecní úřad

- sběr papíru a kovů je zajištěn prostřednictvím SDH. Datum a čas svozu bude vyhlášen místním rozhlasem a vyvěšen na úřední desce OÚ i elektronické.

 

SBĚR POUŽITÝCH OLEJŮ 

Použitý kuchyňský olej odkládejte do označené popelnice za zvoničkou.

 

BIOODPAD 

Bioodpad je přednostně ukládán na soukromých kompostech na zahradách obyvatel, případně do kontejneru na hřišti, kam je možné odkládat pouze:

- trávu, listí, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina

- zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny, košťály

- štěpka z větví keřů, větvičky

- piliny, hobliny, kůra, seno, sláma

 

OSTATNÍ (KOMUNÁLNÍ) ODPAD

- odpady, které Vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.:

 • znečištěné (mastné) obaly od potravin,
 • voskovaný papír, textil, porcelán,
 • smetí, popel, saze apod.

V obci je zaveden odvoz komunálního odpadu pomocí popelnic. Svoz je čtrnáctidenní, probíhá vždy ve středu v lichých týdnech (termíny naleznete na hlavní straně vpravo v sekci SVOZ ODPADU).

Pokud nebudete respektovat to, co do konkrétní popelnice patří, popelnice Vám nebude vyvezena!

           

Obecní úřad Vinary upozorňuje na zákaz vyvážení veškerého odpadu ve vsi i do okolní volné přírody, včetně prostoru bývalého pálení čarodějnic.

Je zakázáno odkládání veškerého odpadu mimo nádoby určené ke sběru odpadů (kontejnery), toto platí zejména u nádob na tříděné odpady (plasty, sklo, kovy) i v případě, že jsou nádoby plné. Tyto odpady je třeba shromažďovat doma do doby, než budou příslušné nádoby vyprázdněny. Nebezpečné a velkoobjemové odpady je třeba shromažďovat doma do doby mobilního sběru těchto odpadů. 

Žádáme o dodržování třídění odpadů a ukládání do příslušných nádob.

Obec má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM a ASEKOL, za třídění odpadů jsou v závislosti na svezeném množství a hustotě sítě jednotlivých komodit vypláceny odměny. Je tedy na občanech naší obce, aby třídění odpadů věnovali pozornost a tím přispěli k ochraně životního prostředí a šetřili tak i náklady vynaložené na odpadové hospodářství.