Rozpočet obce Vinary na rok 2011

 

 

PŘÍJMY  
Daňové příjmy            Kč
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti  170 000,00
Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti    10 000,00
Daň z příjmů FO z kap.výn. – zvláštní sazba    21 500,00
Daň z příjmů právnických osob  180 000,00
Daň z přidané hodnoty  405 000,00
Poplatek – likvidace kom.odpadu    70 000,00
Poplatek ze psů      3 500,00
Daň z nemovitostí  220 000,00
   
Daňové příjmy celkem 1 080 000,00
   
Nedaňové příjmy  
Pronájem majetku – stoly, židle… 700,00
Pronájem nebyt.prostorů – hospoda 12 000,00
Pronájem sálu KD( na zábavy, společenské akce ) 3 000,00
Příspěvky EKO-KOM, ASEKOL za třídění odpadů 12 000,00
Pronájem ost.nemovitostí – zasedací místnost OÚ 1 200,00
Příjem – úroky z běžného účtu 1 000,00
   
Nedaňové příjmy celkem 29 900,00
   
Dotace  
Dotace na státní správu 60 100,00
   
Dotace celkem 60 100,00
   
Příjmy celkem 1 170 000,00
   
VÝDAJE  
Běžné výdaje
Služby - komunikace - zimní údržba 15 000,00 
Pitná voda - rozbor 15 500,00
Úroky z úvěru na KD 6 000,00
Plyn - KD 12 000,00
EE - KD 10 000,00
Ostatní osobní výdaje - DPP kultura 7 000,00
Materiál kulturní komise - gratulace, kanc. potřeby 1 000,00
Služby - kulturní komise - např. vystoupení, doprava 4 000,00
Pohoštění - kult. komise - předvánoční posezení a jiné akce 4 000,00
Věcné dary - kult. komise - dárk. balíčky, hračky, apod. 8 000,00
Materiál na sport 2 000,00
Ostatní osobní výdaje - DPP VO 1 500,00
EE - veřejné osvětlení 20 000,00
Členský příspěvek - Mikroregion Vysokomýtsko 1 500,00
Odpady - popelnice, sklo, plasty, nebezpecný odpad 75 000,00
Ochranné pomůcky 1 000,00
Nákup materiálu 1 000,00
PHM - zeleň 3 900,00
Příspěvek SDH 20 000,00
Odměny členům zastupitelstva obce 280 200,00
ZP - odvod zaměstnavatele za ZO 25 200,00
Cestovné ZO 2 000,00
Plat zaměstnance v pracovní poměru 58 000,00
Ostatní osobní výdaje - DPP 5 000,00
OSSZ - odvod zaměstnavatele za zaměstnance 14 500,00
ZP - odvod zaměstnavatele za zaměstnance 5 200,00
Knihy, časopisy - obec 1 000,00
Materiál - obec - kancelářské potřeby, drobný materiál 5 000,00
Plyn - OÚ 26 000,00
EE - OÚ 10 000,00
Služby pošt 2 500,00
Telefonní poplatky 20 000,00
Služby obci - servis PC, internet, PVT 40 000,00
Služby bank, vedení účtu 8 000,00
Pojištění budov 13 000,00
   
Běžné výdaje celkem 724 000,00
   
Kapitálové výdaje - plánované akce 2011  
Dětské hřiště 80 000,00
Výstavba chodníků 300 000,00
   
Kapitálové výdaje celkem 380 000,00
   
Splátka úvěru 66 000,00
Výdaje celkem 1 170 000,00

 

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Vinary č. 7/2010 dne 20.12.2010.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce od 4.12.2010 do 20.12.2010.