Rozpočet obce Vinary na rok 2016

 

PŘÍJMY

daňové příjmy 1 383 700
daň z příjmu FO ze záv. činnosti 250 000
daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 3 500
daň z příjmu FO z kap.výn.zvl.sazby 30 000
daň z příjmu PO 260 000
daň z přidané hodnoty 600 000
poplatek likvidace kom.odpadu 62 000
poplatek ze psů 3 200
daň z nemovitostí 170 000
odvod výtěžku z provozu loterií 5 000
nedaňové příjmy 29 400
pronájem nebyt. prostor - hospoda 12 000
pronájem sálu KD 8 000
příspěvky Asekol, Ekonom za tříděný odpad 6 000
pronájem ost.nemovitostí 1 000
příjmy z pronájmu pozemků 2 400
dotace na výkon státní správy 55 000

 

PŘÍJMY CELKEM


1 468 100

 

VÝDAJE

běžné výdaje 1 468 100
silnice, ostatní záležitosti pozemních komunikací 150 000
zájmová činnost v kultuře 52 000
ostatní záležitosti kultury 150 000
sportovní zařízení v majetku obce 80 000
veřejné osvětlení 20 000
územní rozvoj j.n. 2 500
sběr a svoz komun. odpadů 95 000
péče o vzhled obce 33 000
PO dobrovolná část 52 000
zastupitelstva obcí 421 400
činnost místní správy 387 200
služby peněžních ústavů 5 000
pojištění 20 000

VÝDAJE CELKEM

1 468 100

 

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vinary č. 01/07/2015 ze dne 13. 12. 2015.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Vinary od 27. 11. 2015 do 13. 12. 2015.