Rozpočet obce Vinary na rok 2017

 

PŘÍJMY

daňové příjmy 1 383 700
daň z příjmu FO ze záv. činnosti 250 000
daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 3 500
daň z příjmu FO z kap.výn.zvl.sazby 30 000
daň z příjmu PO 260 000
daň z přidané hodnoty 600 000
poplatek likvidace kom.odpadu 62 000
poplatek ze psů 3 200
daň z nemovitostí 170 000
odvod výtěžku z provozu loterií 5 000
nedaňové příjmy 29 400
pronájem nebyt. prostor - hospoda 12 000
pronájem sálu KD 8 000
příspěvky Asekol, Ekonom za tříděný odpad 6 000
pronájem ost.nemovitostí 1 000
příjmy z pronájmu pozemků 2 400
dotace na výkon státní správy 55 000

 

PŘÍJMY CELKEM


1 468 100

 

VÝDAJE

běžné výdaje 1 468 100
silnice, ostatní záležitosti pozemních komunikací 150 000
zájmová činnost v kultuře 52 000
ostatní záležitosti kultury 150 000
sportovní zařízení v majetku obce 80 000
veřejné osvětlení 20 000
územní rozvoj j.n. 2 500
sběr a svoz komun. odpadů 95 000
péče o vzhled obce 33 000
PO dobrovolná část 52 000
zastupitelstva obcí 421 400
činnost místní správy 387 200
služby peněžních ústavů 5 000
pojištění 20 000

VÝDAJE CELKEM

1 468 100

 

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vinary č. 01/07/2015 ze dne 13. 12. 2015.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Vinary od 27. 11. 2015 do 13. 12. 2015. 

 
 

PŘÍJMY

daňové příjmy 1 518 200
daň z příjmu FO ze záv. činnosti 300 000
daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 6 000
daň z příjmu FO z kap.výn.zvl.sazby 29 000
daň z příjmu PO 300 000
daň z přidané hodnoty 630 000
poplatek likvidace kom.odpadu 65 000
poplatek ze psů 3 200
daň z nemovitostí 180 000
odvod výtěžku z provozu loterií 5 000
nedaňové příjmy 30 400
pronájem nebyt. prostor - hospoda 12 000
pronájem sálu KD 8 000
příspěvky Asekol, Ekonom za tříděný odpad 8 000
příjmy z pronájmu pozemků 2 400
dotace na výkon státní správy 57 800

 

PŘÍJMY CELKEM


1 606 400

 

VÝDAJE

běžné výdaje 1 606 400
oprava chodníku 260 000
plyn KD 10 000
elektrická energie KD 10 000
knihovna 500
ostatní záležitosti kultury 140 000
sport. prvky 50 000
sport, hřiště 10 000
el. energie - veř. osvětlení 20 000
členské příspěvky MRVM 2 000
nebezpečný, velkoobjemový odpad 15 000
odpady 70 000
využívání a zneškodňování ost. odpadů 14 000
ochranné pomůcky 3 000
veř.prostranství - materiál             4 000
PHM zeleň 6 000
úprava veř. prostranství 60 000
DPP SDH 12 000
ost.platby za provedené práce 20 000
příspěvek SDH     30 000
odměny zastupitelů 420 000
odvod ZP 38 000
cestovné 2 000
platy ostatní  65 000
ost. osobní výdaje, DPP 18 000
odvod SP za zaměstnavatele 16 200
odvod ZP za zaměstnavatele 5 900
časopisy, knihy 2 000
kancel. potřeby, ostatní materiál 20 000
plyn OÚ 35 000
elektrická energie OÚ 10 000
služby pošt 3 000
telefonní poplatky 6 000
služby - servis PC, internet, PVT, opravy 20 000
cestovné 2 000
rezervy 62 400
služby bank  5 000
pojištění 20 000
vratka volby 10 900
VO DPP 1 500
vybavení hospoda 10 000
péče o zeleň DHM 15 000
ochrana obyvatelstva 2 000
zprac. dat, služby s inf. 30 000
kontejnery, popelnice 25 000
rozbor vody 5 000
projekt podkroví hospody 20 000

VÝDAJE CELKEM

1 606 400

 

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vinary č. 01/05/2016 ze dne 30. 11. 2016.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Vinary od 14. 11. 2016 do 30. 11. 2016.